ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Jurgis Arnašius

Nuo 1893 m. dirbo raidžių rinkėju Tilžėje. 1893–1897 m. ir 1899–1924 m. redagavo laikraščius "Tilžės keleivis", 1897–1898 m. "Aušra". Leidėjui reikalaujant palaikyti vokiečių nacionalistų partiją buvo palikęs "Tilžės keleivį", sugrįžęs pakeitė vo ...

                                               

Augustas Baldžius

Suvokietėjęs lietuvininkas. Klaipėdos krašto KK žemės ūkio partijos vok. Memellandische Landwirtschaftspartei įkurtos 1925 m. centro valdybos narys. Nelegalių Klaipėdoje įkurtų Ūkio banko Landschaftsbank,1923 m., fiktyvios Klaipėdos kredito bendr ...

                                               

Konrad von Dressler

Konradas fon Dresleris – dvarininkas, politikas, Klaipėdos krašto seimelio pirmininkas, Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos Respublikos iniciatorius, aktyvus nacistas.

                                               

Vilius Gaigalaitis

Vilius Gaigalaitis – Mažosios Lietuvos politinis, visuomenės ir kultūros veikėjas, evangelikų kunigas, teologijos daktaras, profesorius.

                                               

Viktoras Gailius

Viktoras Gailius – teisininkas, diplomatas, Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Respublikos valstybės bei visuomenės veikėjas.

                                               

Martynas Jankus

Martynas Jankus – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas "Aušros" leidėjų. Dar tarpukario metais dėl tvirtos prolietuviškos pozicijos ir veiklos, skirtos Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimui, buvo pavad ...

                                               

Mikelis Kiošis

1882–1886 m. Priekulės spaustuvėje įgijęs raidžių rinkėjo profesiją, 1886–1924 m. dirbo Oto fon Mauderodės spaustuvėje Tilžėje, nuo 1924 m. "Ryto" spaudos ir leidybos bendrovėje Klaipėdoje. 1890–1923 m. Tilžėje redagavo laikraštį "Nauja lietuvišk ...

                                               

Kristupas Lekšas

Kristupas Lekšas – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, poetas, giesmynų sudarytojas.

                                               

Bernhardas Šlikas

Gimė 1841 m. sausio 1 d. Kretingalėje, mokėsi Klaipėdos realinėje mokykloje, vėliau Mioglino žemės ūkio akademijoje. Buvo Klaipėdos krašto tarybos narys. 1866 m. dalyvavo Austrijos-Prūsijos kare, taip pat 1870–1871 m. dalyvavo Prancūzijos-Prūsijo ...

                                               

Dovas Zaunius (1892)

Gimė Rytų Prūsijoje, netoli Naujosios vok. Neukirch, dab. Timiriazevas Mažosios Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo Dovo Zauniaus šeimoje, jauniausias jo sūnus, Mortos Zauniūtės brolis. 1911 m. baigė Tilžės gimnaziją. Studijavo teisę Miunche ...

                                               

Ansas Bruožis

Ansas Bruožis – rašytojas, tautosakininkas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos politinis veikėjas, kultūros istorikas, poligrafininkas ir bibliografas.

                                               

Elzė Jankutė

Elzė Jankutė – 1985 m. rugsėjo 9 d. Toronte, Kanada) – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos rinkėja.

                                               

Mikas Banaitis

Vienas garsiausių Mažosios Lietuvos laikrodininkų. 1918 m. Tilžės akto signataras. 1919–1935 m. Vokietijos lietuvių susivienijimo buv. Prūsų lietuvių susivienijimas paskutinis reikalų vedėjas. Už lietuvišką veiklą nacių persekiotas, 1935–1939 m. ...

                                               

Enzys Jagomastas

Enzys Jagomastas – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas.

                                               

Jonas Vanagaitis

Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, laikraštininkas, lietuvybės skleidėjas.

                                               

Mikelis Ašmys

1912–1915 m. studijavo teisę Karaliaučiaus, Halės, Berlyno universitetuose. Redagavo laikraštį "Apžvalga". 1915 m. grįžo į Povilus, dirbo laikraščio "Dabartis" redakcijoje Tilžėje. Vengdamas vokiečių policijos persekiojimo 1917 m. išvyko į Berlyn ...

                                               

Lidija Bajoraitė

Lidija Bajoraitė – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja. Broliai Fridrichas Bajoraitis, Vilius Bajoraitis, sesuo Emilija Bajoraitė.

                                               

Fridrichas Bajoraitis

Sesuo Lidija Bajoraitė, brolis Vilius Bajoraitis 1901–1904 m. mokėsi Karalienės mokytojų seminarijoje. 1904–1906 m. mokytojavo Paleičių ir Rukų Šilutės raj. mokyklose. Dėl džiovos išleistas į pensiją, atsidėjo poezijai. Paukštelio ir Balandėlio s ...

                                               

Kristianas Barčas

1872-1884 m. Tilžės mergaičių gimnazijos mokytojas, 1884–1890 m. direktorius. Lietuvių literatūros draugijos Litauische literarische Gesellschaft, įkurtos 1879 m. Tilžėje, narys, 1881-1890 m. bibliotekininkas, valdybos narys.

                                               

Johanesas Brysmanas

Johanesas Brysmanas – vokiečių protestantų teologas, daktaras, bažnyčios reformatorius, Prūsijos, Mažosios Lietuvos ir Livonijos pamokslininkas, pranciškonas.

                                               

Jurgis Brūvelaitis

Baigė Tauragės mokytojų seminariją. Nuo 1921 m. Šaulių sąjungos V partizanų grupės Klaipėdos krašto vadas, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto reikalų vedėjas. Per 1923 m. Klaipėdos sukilimą Šilutės apskr. komendantas. 1923 m. suorga ...

                                               

Valteris Didžys

Baigė Tilžės gimnaziją, Miuncheno universiteto Medicinos fakultetą. 1923 m. daktaras. 1918 m. vienas Prūsų Mažosios Lietuvos tautinės tarybos steigėjų ir narių, Tilžės akto signataras. 1918–1920 m. teikė paramą besikuriančiai Lietuvos kariuomenei ...

                                               

Martynas Gelžinis

1914–1921 m. mokėsi Lelių vienklasėje pradžios mokykloje, 1922–1925 m. – Klaipėdos preperandume, 1925–1928 m. Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Nuo 1928 m. mokytojavo Klaipėdos Mokytojų seminarijoje ir Klaipėdos Lietuvių nuo 1930 m. Vytauto Didžio ...

                                               

Eduardas Gizevijus

Kilęs iš suvokietėjusių Prūsijos mozūrų Gižickių giminės. Mokėsi Seinuose, Gumbinėje. 1817–1821 m. studijavo teisę ir pedagogiką Karaliaučiaus universitete, jo nebaigęs 1819-1825 mokytojavo privačiai Karaliaučiuje. 1825-1876 m. Tilžės gimnazijos ...

                                               

Jonas Gocentas

Evangelikų liuteronų Gocentų giminė kilusi iš Naujosios bažnytkaimio Pakalnės apskritis. XIX a. persikėlė į Paprūsę Didžiojoje Lietuvoje. 1920 m. Jonas J. Gocentas vienas pirmųjų nepriklausomybės kovų pašauktinių, kovėsi Giedraičių mūšyje su lenk ...

                                               

Jonas Endrikis Grigolaitis

Baigė lietuvių gimnaziją Klaipėdoje. 1931 m. baigė teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1932–1934 m. Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo draugijų sąjungos "Santara" vadas. 1932 m. Draugijos užsienio lietuviams remti iniciatorius ir steigėjas. Dien ...

                                               

Mikelis Hofmanas

1912 m. spalio mėn. Tilžėje su kitais įsteigė jaunimo draugijų sąjungą "Santara", 1920 m. – Prūsų lietuvių susivienijimo Šilutės skyrių, jo sekretorius. Įkūrė Verdainės dab. Šilutės miesto dalis jaunimo draugijos chorą "Jovaras". 1918 m. įsteigus ...

                                               

Jonas Jaskaudas

Jėzuitas. Mokėsi Kražiuose, nuo 1768 m. dirbo jėzuitų misijoje Drangauskinėje prie Tilžės, buvo Karaliaučiaus misijos lietuvių pamokslininkas. Apie 1773 m. tapo Tilžės misijos namų viršininku. Parengė 1770 m. "Krikščionišką katalikišką katekizmą" ...

                                               

Gustavas Juozupaitis

Baigė 6 gimnazijos klases, galimas dalykas, mokėsi Tilžės vidurinėje mokykloje, kuri rengdavo vidutinius valdininkus ir tarnautojus. Be to, baigė finansinius kursus, mokėjo prancūzų ir anglų kalbas. 1919 m. Tautinio lietuvių banko Klaipėdoje stei ...

                                               

Jurgis Lapinas

Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą ir pasimokęs pas Kaukėnų parapijos kunigą privačiai, tėvams pageidaujant, dvejus metus mokėsi Berlyno misionierių mokykloje pasiuntinių seminarijoje, bet iš jos išstojo. 1878–1879 m. tar ...

                                               

Kristupas Lokys

Kristupas Lokys – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, lietuvių raštijos darbuotojas.

                                               

Jurgis Mikšas

1875–1878 m. ar 1876–1879 m. mokėsi Tilžės gimnazijoje, iš jos buvo pašalintas. Aušrininko A. Vištelio paveiktas pasijuto esąs lietuvininkas, iš Georg Mikschas virto Jurgiu Mikšu. Palaikė ryšį su M. Šerniumi, J. Zauerweinu. 1883 m. kovo mėn. prad ...

                                               

Kęstutis Milkeraitis

Gimė agronomo, visuomenės veikėjo, Klaipėdos krašto sukilėlio Richardo Milkeraičio šeimoje, buvo vyriausias iš keturių vaikų. 1963 m. baigė Klaipėdos 4-ąją vidurinę mokyklą. 1968–1974 m. Vilniaus universitete studijavo teisę. Dirbo tardytoju Viln ...

                                               

Vilius Pėteraitis

Vilius Pėteraitis – lietuvių kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

                                               

Marta Augusta Raišukytė

Buvo artima Vydūno bendradarbė. Dalyvavo lietuvių tautiniame sąjūdyje. 1895 m. įstojo į "Birutės" draugiją, Tilžėje įsteigtą Lietuviškąją giedotojų draugiją, buvo šių draugijų valdybos narė. 1921 m. įsteigė Prūsų lietuvių moterų draugiją, kuri tu ...

                                               

Martinas Reišys

Martynas Reišys – 1955 m. rugsėjo 12 d. Bad Reichenhale) – Klaipėdos krašto lietuvininkų veikėjas, verslininkas ir bankininkas.

                                               

Liudvikas Rėza

Martynas Liudvikas Gediminas Rėza – kuršininkas, prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

                                               

Erdmonas Simonaitis

Mokėsi Šilutės gimnazijoje, tačiau baigė Tilžės gimnaziją. Dirbo vyresniuoju sekretoriumi Tilžės ir Pilkalnio teismuose. 1909 m. Tilžėje įsitraukė į lietuvišką veiklą. 1912 m., kartu su kitais vietos lietuviais, Tilžėje įkūrė lietuvių klubą ir ja ...

                                               

Jokūbas Stikliorius

Jokūbas Stikliorius – mokytojas, kariškis, lietuviškų laikraščių leidėjas ir draugijų steigėjas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas.

                                               

Martynas Šernius

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi privačiai pas Fridrichą Kuršaitį. Dirbo Priekulės Šrederio spaustuvėje raidžių rinkėju, 1869 m. pašauktas į karinę tarnybą, tarnavo lietuviškame dragūnų pulke Tilžėje. Nuo 1875 m. dirbo Heinricho Holco spaustuvėje ...

                                               

Hugo Šojus

Hugo Šojus – vokiečių ir Šilutės krašto kultūros ir visuomenės veikėjas, Šilutės miesto mecenatas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas bei pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte įkūrėjas.

                                               

Jurgis Traušys

Jurgis Traušys – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų tikybinių raštų vertėjas ir leidėjas, spaustuvininkas, redaktorius.

                                               

Jonas Urbonas (1807)

Baigė greičiausiai Karalienės mokytojų seminariją. 1830-1834 m. mokytojavo Vilkyškiuose II mokytojas, 1834-1852 m. Pagėgiuose, 1852-1866 m. Tilžės Prūsuose 1919 m. prijungtuose prie Tilžės, nuo 1866 m. gimnazijos vyresnysis mokytojas Įsrutyje. Be ...

                                               

Kristupas Voska

Vienas "Birutės" draugijos steigėjų. Vienas Lietuvių konservatorių partijos lyderių. 1890 m. išleido "Lietuviškas kalendras". 1892–1894 m. žurnalų "Varpas" ir "Ūkininkas" atsakomasis redaktorius. 1896–1897 m. Tilžėje redagavo laikraštį "Lietuvišk ...

                                               

Jurgis Zauerveinas

Jurgis Zauerveinas – sorbų kilmės poliglotas, filosofijos daktaras, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, poetas. Engiamų tautų – lietuvių, valonų, armėnų, lenkų, bulgarų, suomių, sorbų – teisių gynėjas. Sorbai jį laiko savo naciona ...

                                               

Dovas Zaunius (1845)

Dovas Zaunius – Mažosios Lietuvos ir Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Diplomato Dovo Zauniaus, bibliografės, spaudos darbuotojos Mortos Zauniūtės tėvas.

                                               

Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnai

Pirmiausia tai Abiejų Tautų Respublikos ministrai vadovavę pagrindinėms valstybės gyvenimo sritims. Abiejose Respubliką sudarančiose valstybėse buvo identiškos ministrų pareigybės, tačiau jie vienas kito nedubliavo. Teoriškai karūnos ir Lietuvos ...

                                               

Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnai

Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnai – Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai, tiesiogiai atsakingi už monarchijos dvaro funkcijas. Dvaro pareigūnai skirstėsi į dvi dideles grupes pagal hierarchiją: Rūmų pareigūnai lenk. urzędy nadworne, susiję ...

                                               

Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai

Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai – renkami arba skiriami Abiejų Tautų Respublikos valstybės sudėtinių dalių – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, žemietijų, teritoriniai ir atskirų institucijų pareigūnai. Dauguma šių pa ...

                                               

Lietuvos dvaro paiždininkis

Lietuvos dvaro paiždininkis – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų. Pareigybės kompetenciją savo statutu 1504 m. apibrėžė Aleksandras Jogailaitis. Iki tol dvaro paiždinink ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →