ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85                                               

Vytautas Kaikaris (1912)

1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1968 m. chemijos mokslų daktaras. Nuo 1936 Vytauto Didžiojo universiteto, nuo 1940 Vilniaus universiteto dėstytojas, 1944–1954 m. Bendrosios chemijos katedros vedėjas, 1946–1950 m. ir Chemijos fakulteto d ...

                                               

Antanas Kairys

Antanas Kairys – Lietuvos zootechnikas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras, Radviliškio rajono politinis veikėjas.

                                               

Andrius Kairys

Bendrojo lavinimo dalykų mokėsi Peterburge, o grįžęs į Lietuvą, Pasvalyje pas vietos vargonininką pramoko ir vargonuoti. Vėliau, truputį pasimokęs pas Antaną Budriūną, 1929 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą, kur mokėsi vargonuoti, diriguoti, komp ...

                                               

Juozas Kairys

Baigęs Kriaunų vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1965–1969 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros – švietimo technikume dėst. A. Petrošiūtė. 1969–1974 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. K. Kavecko klasė. ...

                                               

Marija Kajackaitė

Sūnus Jonas Jučas. 1937 m. baigė Valstybės teatro baleto studiją, nuo 1937 m. šio teatro baleto artistė. 1940–1969 m. Kauno muzikinio teatro solistė. 1974–1979 m. dėstė Kauno sporto mokykloje. Šoko solo partijas operetėse, kurias sukūrė Fransis L ...

                                               

Algimantas Vincas Kajackas

1956–1961 m. ir 1980–1982 m. studijavo teologiją Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1961 m. įšventintas kunigu. 1961–1975 m. vikaras Prienuose ir Šakiuose. 1976–1984 m. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektas, nuo 1984 m. joje, ...

                                               

Artūras Kaklauskas

Gimė 1961 m. sausio 2 d. Kaune. 1984 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. 1990 m. Dnepropetrovsko inžineriniame statybos institute įgijo technikos mokslų kandidato laipsnį. 1999 m. rugsėjo 2 ...

                                               

Gintaris Kaklauskas

Brolis Artūras Kaklauskas. 1982 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 2000 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1982 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto 1991–1996 m. – Vilniaus technikos universitetas, nuo 1996 m. Vil ...

                                               

Julijonas Jonas Kaladė

1954 m. baigė Pandėlio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1959 m. 1959–1962 m. studijavo Mokslų akademijos aspirantūroje. 1963 m. Viliaus universitete apgy ...

                                               

Stanislovas Kalanta

1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974 m. apgynė disertaciją "Netiesiniai standžių-plastiškų cilindrinių kevalų skaičiavimo uždaviniai", technikos mokslų kandidatas, 2004 m. atliko habilitaciją. Nuo 1973 m. Vilniaus inžinerinio statybo ...

                                               

Jurijus Kalcas

1963–1972 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos choro dirigavimo specialybės moksleivis, lankė A. Jozėno vadovaujamą chorą. 1972–1976 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. D. E ...

                                               

Algis Kalėda

1970–1972 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, 1972–1977 m. Jogailos universitete – lenkų kalbą ir literatūrą. Nuo 1977 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto nuo 1990 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institu ...

                                               

Ramunė Kalėdienė

1987 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2000 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1992 m. Kauno medicinos akademijos nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas dėstytoja, nuo 2001 m. Socialinės medicinos katedros vedėja, nuo 2002 m. da ...

                                               

Danutė Kalibatienė

1976 m. baigė Vilniaus universitetą. 1994 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1976–1991 m. dirbo gydytoja Švenčionėliuose ir Vilniuje. Nuo 1991 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, 1996–2004 m. Vidaus ligų propedeutikos ir slaugos studijų ...

                                               

Kornelija Kalinauskaitė

Brolis Algimantas Kalinauskas, vyras Jurgis Fledžinskas. 1934–1939 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, P. Matiuko smuiko ir S. Juodvalkienės fortepijono klasėje. 1942–1946 m. Vilniaus radijo ir Vilniaus filharmonijos simfoninių orkestrų smuiki ...

                                               

Leta Kalinauskaitė

1973 m. su tėvais atvyko į Ignaliną, baigė Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1987 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1987–1992 m. Ignalinos 1-os vidurinės mokyklos mokyt ...

                                               

Algimantas Kalinauskas (1923)

Sesuo Kornelija Kalinauskaitė. 1934–1939 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje P. Matiuko smuiko klasėje, 1939–1940 m. Šiaulių muzikos mokykloje, 1940–1944 m. Vilniaus muzikos mokyklos K. Juodelio smuiko, J. Kačinsko ir M. Šteimano dirigavimo, J. ...

                                               

Bronius Kalinauskas

1930–1935 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo humanitarinius mokslus baigė 1938 m. 1963 m. filologijos mokslų kandidatas. Mokytojavo Kybartų, Raseinių, Rokiškio gimnazijose, Telšių mokytojų seminarijoje, 1945–1946 m. jos direktorius. 1947– ...

                                               

Vladislavas Kalinovskis

1908 m. baigė Regensburgo aukštąją bažnytinės muzikos mokyklą. 1910–1946 m. Vilniaus katedros vargonininkas, choro vadovas. 1910–1939 m. dėstė J. Montvilos vargonininkų mokykloje, 1920–1939 m. mokyklos direktorius. 1926–1935 m. dar ir M. Karlovič ...

                                               

Alfonsas Kalnius

Mokėsi Plungės vidurinėje mokykloje, Telšių gimnazijoje, Telšių kunigų seminarijoje, studijavo lituanistiką ir pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete, kurį baigė 1938 m., tobulinosi Vienoje. 1934-1963 m. mokytojavo Kauno vidurinėse mokyklose, 1 ...

                                               

Rimtas Kalpokas

Tėvas Petras Kalpokas. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1936 m. – Pramoninės dailės institutą Monzoje. 1935–1937 m. dėstė amatų mokykloje Kaune, 1935–1940 Kauno meno mokykloje, 1940–1943 m. Kauno taikomosios dailės institute, 1944–1951 m. Kauno ...

                                               

Vytautas Kaluina

1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1982 m. veterinarijos mokslų daktaras. 1961–1963 m. Buivydiškių žemės ūkio technikumo dėstytojas. 1965–1987 m. dirbo Biochemijos institute, 1983–1987 m. Paukščių leukozių imunomorfologijos sektoriau ...

                                               

Brunonas Kalvaitis

1928 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą, 1929 m. studijavo Taikomosios kriminalistikos mokykloje Romoje, 1930 m. Romos universitete, 1931 m. Kauno karo mokykloje. 1932–1944 m. advokatas. 1932 m. dėstė kriminalinę psichologiją Kauno p ...

                                               

Stasys Kalvaitis

Pasimokęs Pajevonių bažnytkaimio ir Kybartų mokyklose, 1908 m. išvyko į Petrapilį, kur Imperatoriškojoje konservatorijoje lankė vargonų ir fortepijono klases. 1914 m. baigęs studijas, liko gyventi Rusijoje. Vertėsi muzikos pamokomis, dirbo teatru ...

                                               

Jonas Viktoras Kalvanas

Tėvas Jonas Kalvanas vyresnysis. 1968–1974 m. studijavo Kauno medicinos institute, 1976–1978 m. – Omsko medicinos institute. 1974–1978 m. dirbo Omsko, 1978–1983 m. Šilalės ligoninėje. 1983 m. išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kons ...

                                               

Dalia Kristina Kamaitienė

Dalia Kristina Kamaitienė – Lietuvos inžinierė, šokėja, Tarptautinės sportinių šokių federacijos licencijuota teisėja.

                                               

Vidutis Pranciškus Kamaitis

Vidutis Pranciškus Kamaitis – Lietuvos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, tarptautinės klasės šokėjas.

                                               

Juozas Kamaitis

Išmokęs vargonuoti pas J. Domeiką, 1905 m. atvyko į Kauną ir ketverius metus mokėsi Juozo Naujalio vargonininkų kursuose ir gimnazijoje. Paskui kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo chorui Sintautuose. 1910–1914 m. vargonavimo ir kompozicijos mok ...

                                               

Zenonas Kamaitis

Ipolitas Zenonas Kamaitis – Lietuvos statybos inžinierius, pedagogas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Dana Kamarauskienė

Dana Kamarauskienė gimė Marytės ir Stanislovo Milkevičių šeimoje. 1985 m. su pagyrimu baigė Stakliškių vidurinę mokyklą ir įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą į rusų kalbos ir literatūros fakultetą. 1992 m. Vilniaus pedagoginiame uni ...

                                               

Kazys Algirdas Kaminskas

Kazys Algirdas Kaminskas – Lietuvos statybos ir ergonomikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jaroslav Kaminski

1983 m. baigė Vilniaus 11-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1984–1986 m. tarnavo TSRS kariuomenėje Taline. 2003 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, sociologas. 1987–1991 m. Vilniaus miesto Statyb ...

                                               

Gintautas Pranciškus Kamuntavičius

Gintautas Pranciškus Kamuntavičius – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

                                               

Vytautas Kanapeckas

Mokėsi Daugailių pradžios mokykloje, baigė Utenos vidurinę mokyklą, 1949 m. įstojo į Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą, bet dėl lėšų stokos studijas nutraukė. 1950 m. Vilniaus medžio apdirbimo kombinato darbininkas, nuo 1951 ...

                                               

Rimantas Mykolas Kanapėnas

Rimantas Mykolas Kanapėnas – Lietuvos mokslininkas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, išradėjas, inovatorius, inžinierius, pedagogas, visuomeninkas.

                                               

Kostas Kanauka

Brolis Vincas Kanauka. 1921–1922 m. Tartu, 1922–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinarinę mediciną. 1927 m. veterinarijos daktaras. 1928–1930 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, majoras. 1930–1936 m. Veterinarinės bakteriologijos instit ...

                                               

Vincas Kanauka

Brolis Kostas Kanauka, sūnus Algirdas Vincas Kanauka. 1917 m. baigęs Kijevo universitetą ir mobilizuotas į Rusijos kariuomenę tarnavo karo gydytoju. 1917 m. dalyvavo Lietuvių seime Petrograde. 1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo gydytoju Alytaus apskr ...

                                               

Algirdas Vincas Kanauka

Tėvas Vincas Kanauka. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, gyveno Kemptene. 1949 m. persikėlė į JAV. 1954 m. baigė karinį koledžą "The Citadel". 1955–1976 m. tarnavo JAV karo aviacijoje ir karinės technologijos Mokslinio tyrimo centruose. 19 ...

                                               

Algimantas Kančas

1978 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1978–1995 m. dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale 1990–1995 m. bendrovė "Kauno Miestprojektas". Nuo 1991 m. ir privačios projektavimo studijos vadovas. 1994 m. stažavo Vo ...

                                               

Vida Kanopienė

1974 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1983 m. ekonomikos mokslų kandidatė, habilitacija 2005 m. 1975–1992 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute, 1983–1987 m. Darbo išteklių ir demografijos sektoriaus, 1987–1 ...

                                               

Sofija Kanopkaitė

1952 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. biologijos mokslų daktarė. 1976 m. Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė. Nuo 2000 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikė. 1957–1959 m. dirbo Biologijos institute, 1959–1967 m. – Bota ...

                                               

Feliksas Kapočius

1918 m. baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. 1922–1924 m. Lietuvos universitete studijavo filosofiją ir teologiją. 1918–1920 m. Šėtos parapijos vikaras ir vidurinės mokyklos mokytojas, 1920–1927 m. – Kauno katedros vikaras ir kurį l ...

                                               

Juozas Karaciejus

1973 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1987 m. filologijos mokslų kandidatas. 1970–1973 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, 1973–1987 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1976–1978 m. stažavo TSRS moksl ...

                                               

Valerija Karalienė

Aktorė Valerija Marcinkevičiūtė-Karalienė gimė 1926.10.26 Klaipėdoj. Baigė Kauno Aušros mergaičių gimnaziją, lankė D. Nasvytytės baleto studiją. Karo metais išsiskirsčius baleto studijai, ilgus metus saugojo jos simbolį-gipsinį mergaitės veidą. 1 ...

                                               

Bronius Karaliūnas

1974 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1975-1979 m. mokėsi aspirantūroje. 1983 m. Sankt Peterburge apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, daktaro laipsnis nostrifikuotas 1993 m. 1974–1978 m. gamybinio susivienijimo "Elfa" k ...

                                               

Simas Karaliūnas

1956 m. baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros Vilniaus universiteto Istorijos Filologijos fakultete. Nuo 1962 m. dirbo Lietuvių kalbos institute pradžioje jaunesniuoju, vėliau vyresniuoju ir vyriausiu ...

                                               

Regina Karaliūnienė

Regina Kasperavičiūtė-Karaliūnienė – kraštotyrininkė, muziejininkė, Jonavos kraštotyros muziejaus įkūrėja ir jo vadovė, sunaikintų Jonavos rajono kaimų ir Jonavos krašto dvarų istoriografė, kraštotyros filmų scenaristė, istorijos mokytoja, Jonavo ...

                                               

Balys Karalius

1955 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1964 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1955–1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1963–1992 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės institute.

                                               

Gediminas Karalius

1970 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1969–1974 m. dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje-internate. Nuo 1989 m. – Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, 1989–1991 m. Vaizduojamosios dailės fakulteto dekanas ...

                                               

Povilas Karazija

Mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje, Mintaujos ir Šiaulių gimnazijose, pastarojoje 1907 m. baigė 4 klases. 1905–1907 m. revoliucinių įvykių dalyvis, Lietuvos socialdemokratų partijos organizatorius Šiauliuose. 1908 m. Sankt Peterburge įgijo mokyto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →